Lifestyle

Why I chose to ditch dairy

Nederlandse Versie

I’ve never been very fond of milk. It gave me a bad taste in my mouth, accompanied by nausea. “Thankfully” I’m not the only one with these symptoms: about 65% of people worldwide have trouble with digesting lactose. In this blogpost I’d like to explain why I chose to stop consuming dairy. No milk, no cheese, no ice cream for me any more. But there are loads of plant based options nowadays!

“Dairy is part of a balanced diet”
From an early age, people are taught that milk is good for them. Milk gives you strong bones and makes you grow. And of course this is true: breast milk gives babies all they need. However, people are the only species that continue drinking milk after the period that breast feeding is needed. Why?

The guidelines on dairy consumption, as drawn up by the Dutch Health Council, recommends 1000 milligrams of calcium per day for adults. Consuming dairy products ensures that you get this amount easily. But, as Walter Millet, nutritionist at Harvard Medical School, points out: “The advice on dairy consumption is the fingerprint of the sector. What is good for agriculture is not necessary good for people” [source: eostrace.be]. And not for animals, I’d like to add. But more about that later on.

Economic motives were the basis for the first large-scale milk campaigns in Western Europe. When there was a surplus of milk, the production of it was not limited, but the export and own consumption were stimulated. Probably everybody knows the “Got milk?” add, where celebrities recommend drinking milk. In the Netherlands, we’ve got our own versions: “Milk is good voor everybody”; “Milk the white motor”; “Milk is a must. Milk is good.”

But is milk as good for you as claimed? Willet: “Those who consume a lot of dairy products do not just take calcium. There is a lot of salt in cheese, with a possible negative effect on blood pressure.” “Both cheese and semi-skimmed and whole milk contain saturated fats which raise the cholesterol levels and thus increase the risk of cardiovascular diseases.” It might just be a big fat white lie that milk is good for us.

For en extensive (Dutch) article about the dairy industry and calcium, I would recommend reading more on eostrace.be

The suffering behind milk
Everyone knows the cliche picture that is presented to us more often than not. A few cows, freely grazing on a beautiful green meadow. A milkmaid with a nice checked apron milking a cow. After all, the cow has to get rid of her milk, right?

No. Surprisingly, few people know that cows do not always give milk. They’re not milk machines. Cows only lactate after they’ve given birth to a calf. Where are those calves, you ask? Well, they are usually separated from their mother immediately or at least after a few days after birth. See below the heartbreaking video of mother and child being separated

“Mother cows have been known to cry for weeks over the loss of their babies.”

But that’s not where the suffering ends. If the calf is female, she is eventually used for her milk, just like her mother was. She will be impregnated over and over again. Her calf will be taken away again and again, just as happened with her mother.

If the calf is male, he’s brought to the slaughterhouse.

And that’s where eventually all cows end. Perhaps the male calf is even better of than the female: he’ll suffer less. In the worst case, a cow will continuously be held pregnant for about four years, only for her milk. When these milk cows are exhausted, a ride to the slaughterhouse is what awaits them. Did you know a cow can reach the age of 20 years? These cows, however, will never live that long.

Why I think vegetarians shouldn’t consume dairy
The Dutch Vegetarians Association uses the following definition for vegetarian food and being a vegetarian:

“Vegetarian food is food that does not contain anything from a killed animal. This means that it contains no meat, fish, insects or poultry. In addition, there is no offal in real vegetarian food, such as gelatine or non-vegetarian rennet (in cheese) or other stuffed meat in food.

A vegetarian, then, is someone who does not eat anything from a killed animal.”

Calves are seen as the by-product of milk. Yes, a product. Not a cute little calf with a will to live, but a product. As if he or she is disposable. By consuming milk, you contribute to the killing of an animal. Although there’s endless discussion about what is and is not vegetarian, I have decided for myself that I no longer will use dairy products. Instead, I have found many great replacements!

Plant based milk
It may sound strange, and perhaps it will take some time getting used to it: plant based milk. The structure and taste of various types of plant based milk cannot be compared to animal milk, but it is pretty close. Cashew milk, for example, is just as creamy as cow’s milk. Unsweetened soy milk makes some great cappuccino’s, as you can see at the top of this article. Rice milk I find delicious in combination with chia seeds.

What about custard and yoghurt? There’s even a solution to that. Alpro has different varieties and flavors, all of them plant based. Even Ben & Jerry’s participate in the hype, with already three types of vegan B&J’s on the market. Yum!

Cheese is also available in all shapes and sizes. Wilmersburger is my favorite, but I also like Violife very much. Tesco has its own brand of vegan cheese. Even Ron, a big cheese lover, loves that brand!

The only thing we will never drink again is tiger nut milk. In Spain, Ron and I bought that once, just to try and see if it was good. What a horrible taste! We still drank it, but we’ll never buy that ever again.

Ditching dairy: benefits I noticed
The most noticeable difference was that my skin has become much calmer. I kept suffering from pimples, while – in my opinion at least! – I was far beyond puberty! Furthermore, I’ve noticed that I don’t feel bloated any more.

I have compassion for animals and this cannot be reconciled with the consumption of dairy products. My feeling of guilt has disappeared, along with the nausea.


IMG_20180826_211409_181

Melk heb ik nooit echt lekker gevonden. Ik kreeg er een vieze smaak van in mijn mond, vaak gepaard met misselijkheid. “Gelukkig” ben ik niet de enige met zulke symptomen: ongeveer 65 procent van de menselijke populatie heeft moeite met het verteren van lactose. In dit artikel wil ik uitleggen waarom ik ervoor gekozen heb om volledig te stoppen met zuivel. Geen melk, geen kaas, geen roomijs meer voor mij. Maar gelukkig zijn er intussen veel fijne plantaardige vervangers op de markt!

“Melk is goed voor elk”
Van jongs af aan wordt men aangeleerd dat melk goed voor je is. Je krijgt er sterke botten van en het zorgt ervoor dat je groeit. En natuurlijk is dit waar: borstvoeding geeft baby’s alles wat zij nodig hebben.
Mensen zijn echter de enige diersoort die na de periode waarin moedermelk nodig is, dit nog steeds blijven drinken. Waarom eigenlijk?

De richtlijnen rondom de zuivelconsumptie, zoals door de Nederlandse Gezondheidsraad opgesteld, beveelt voor volwassenen 1000 milligram calcium per dag aan. Zuivel consumeren zorgt ervoor dat je deze grens makkelijk haalt. Maar, zoals Walter Willet, voedingsdeskundige verbonden aan Harvard Medical School, zegt: “Op de adviezen rond zuivelconsumptie zitten de vingerafdrukken van de sector. En wat goed is voor de landbouw, is niet automatisch goed voor de mensen”. [bron] En ook niet voor dieren, zou ik daar aan willen toevoegen, maar daarover straks meer.

Economische motieven lagen in West-Europa aan de basis van de eerste grootschalige melkcampagnes. Toen er een overschot aan melk was, werd de productie niet beperkt. Nee, de uitvoer en het eigen consumeren werden gestimuleerd. Iedereen kent wel de slogans die van de zuivelindustrie komen: “Melk is goed voor elk”, “Melk de witte motor”, “Melk moet. Melk doet je goed.” Gelukkig is er nu een tegenbeweging: “Melk, je kan zonder!“.

Is melk nu echt zo goed voor je als wordt beweerd? Willet: “Wie veel zuivel consumeert, neemt niet alleen calcium op. In kaas zit veel zout, met een mogelijk nadelig effect op de bloeddruk. Zowel kaas als halfvolle- en volle melk bevatten daarnaast verzadigde vetten die het cholesterolgehalte verhogen en zo het risico op hart- en vaatziekten doen stijgen.” Het zou zomaar een grote leugen kunnen zijn dat melk zo goed voor je is.

Voor een uitgebreid Nederlands artikel over de zuivelindustrie en calcium verwijs ik je graag door naar eostrace.be.

Het leed dat melk heet
Iedereen kent het plaatje wel. Een paar koeien die heerlijk loom aan het grazen zijn in een prachtig groene wei. Een melkmeisje met een leuk geruit schortje komt de koeien melken. De koe moet immers van haar melk af, toch?

Nee. Iets wat verrassend weinig mensen weten, is dat koeien niet altijd melk geven. Het zijn geen melkfabrieken. Koeien geven alleen melk nadat ze zwanger zijn geweest. Waar blijven de kalfjes dan? Die worden meestal direct of op zijn minst na enkele dagen bij de moeder weggehaald. Zie hieronder het hartverscheurende beeld van een moederkoe dat haar kalfje achterna rent:

“Mother cows have been known to cry for weeks over the loss of their babies.”

Waar gaat het kalfje dan heen? Als het een vrouwtje is, wordt ze net als haar moeder uiteindelijk continu zwanger gehouden en gebruikt voor haar melk. Het kalfje zal haar keer op keer ontnomen worden, net als bij haar moeder gebeurde.

Als het een mannetje is, gaat het naar de slacht.

Het uiteindelijke lot van het kalfje is hetzelfde, ongeacht het geslacht. Er valt zelfs wat voor te zeggen dat het mannelijke kalfje beter af is dan het vrouwtje: deze wordt al snel van zijn lijden verlost. Een koe zal in het ergste geval zo’n vier jaar continu zwanger gehouden worden, alleen voor melk. Wanneer de melkkoeien uitgeput en helemaal op zijn, wacht ook hen een ritje naar de slacht. En dat terwijl koeien wel twintig jaar kunnen worden!

Waarom ik denk dat vegetariërs ook geen zuivel zouden moeten consumeren
De Vegetariërs Bond hanteert de volgende definitie voor vegetarische voeding en het zijn van een vegetariër:

“Vegetarische voeding is voeding waar niest in zit van het gedode dier. Dit betekent dat er geen vlees, vis, insecten of gevogelte in zit. Daarnaast zit er in echt vegetarisch eten ook geen slachtafval, zoals gelatine of niet-vegetarisch stremsel (in kaas) of ander verstopt vlees in het eten.

Een vegetariër vervolgens is iemand die niets eet van het gedode dier.”

Kalfjes zijn het bijproduct van melk. Ja, een product. Geen schattig klein kalfje met een wil om te leven, maar een wegwerpproduct. Door melk te consumeren, draag je als vegetariër bij aan het doden van een dier. Hoewel er eindeloos over gediscussieerd kan worden over wat wel en niet vegetarisch is, heb ik voor mijzelf besloten dat ik geen zuivelproducten meer nuttig. In plaats daarvan heb ik heel veel fijne vervangers gevonden!

Plantaardige melk
Het klinkt misschien wat vreemd, en misschien zal het even wennen zijn: plantaardige melk. De structuur en smaak van diverse soorten plantaardige melk zijn niet te vergelijken met dierlijke melk, maar het komt vaak aardig in de buurt. Cashewnotenmelk bijvoorbeeld, vind ik net zo romig als koeienmelk. Met ongezoete sojamelk kan ik thuis een heerlijke cappuccino maken, zoals je bovenaan dit artikel hebt kunnen zien. Rijstmelk vind ik heerlijk in combinatie met chiazaad.

En wat dacht je van vla en yoghurt? Het merk Alpro heeft verschillende varianten en smaken, allemaal plantaardig. Zelfs Ben & Jerry’s doet mee aan de hype, met inmiddels al drie verschillende soorten vegan B&J’s op de markt. Lekker!

Ook kaas is er in allerlei verschillende plantaardige soorten en maten te krijgen. Wilmersburger blijft mijn favoriet, maar ook Violife vind ik erg lekker. Tesco heeft een eigen merk waar zelfs Ron als grote kaasliefhebber dol op is!

Het enige wat ik nooit meer zal drinken, is tijgernotenmelk. In Spanje hebben Ron en ik dat één keer gehaald, om te kijken of dat lekker was. Wat een miskoop! We hebben het braaf opgedronken, maar dat hoeven wij in elk geval nooit meer.

Wat heeft melk-vrij zijn mij gebracht?
Het meest merkbare verschil vind ik dat mijn huid veel rustiger is geworden. Ik bleef maar last hebben van puistjes, terwijl ik voor mijn gevoel toch wel ver voorbij de puberteit was! Daar heb ik nu nauwelijks last meer van. Verder heb ik nooit meer een opgeblazen gevoel.

Ik heb compassie voor dieren en merk dat dit niet te verenigen is met het consumeren van zuivel. Mijn schuldgevoel is samen met de misselijkheid verdwenen.

1 comment on “Why I chose to ditch dairy

  1. Pingback: The ultimate feminist is vegan – Kitchen of Lion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: